LT-bericht coronavirus / COVID-19 (28 maart)

Beste broeders en zusters, het LT heeft op 16 maart jl. onder andere bekend gemaakt dat alle activiteiten van 25 personen of meer niet meer doorgaan, waaronder de reguliere zondagochtenddiensten.

Het LT heeft verder alle bedieningsleiders verzocht om in overleg met de desbetreffende LT-er te bezien welke kleinere activiteiten (minder dan 25 personen) nog meer zullen worden geschrapt en welke er op aangepaste wijze eventueel blijven plaats vinden. De bedieningsleiders verzorgen hierover de communicatie naar de deelnemers en niet (meer) het LT.


Nieuwe maatregelen overheid

Na de persconferentie van het kabinet op maandag 23 maart jl. was het enige dagen niet helemaal duidelijk wat de gevolgen van de nieuwe maatregelen van de rijksoverheid waren. Ook niet voor ons als kerkelijke gemeente Parousia.

Van wat de rijksoverheid op 24 maart jl. en daarna (nader) bekend heeft gemaakt is het volgende voor onze gemeente (het meest) relevant:

 • Alle samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van ons dagelijkse ‘werk als kerk’ zijn toegestaan – indien nodig tot en met 100 personen aanwezig;
 • Alle samenkomsten waarbij ons recht op godsdienstvrijheid wordt uitgeoefend zijn eveneens toegestaan – mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig;
 • Iedereen die niet samen in één huis woont moet in een groep van drie of meer personen ten minste 1,5 meter afstand van elkaar houden.


Deze nieuwe regels van de rijksoverheid laten daarmee méér ruimte voor activiteiten dan waartoe het LT op 16 maart jl. heeft besloten.
In het wekelijkse corona-overleg op woensdag 25 maart jl. en in de LT-vergadering van 26 maart jl. heeft het LT dan ook kunnen constateren, dat er voor Parousia géén nieuwe maatregelen nodig zijn. Noch worden de maatregelen aangepast. Wel worden de maatregelen die het LT op 16 maart jl. bekend heeft gemaakt tot nader order verlengd tot 1 juni a.s..


Vitale beroepen

Afgelopen vrijdag 27 maart jl. ontvingen wij via het landelijk bureau van ABC-gemeenten aanvullende informatie over de kerkelijke vitale beroepen:
 

 • Als vitale beroepen zijn in het landelijke overlegorgaan tussen kerken en overheid (het CIO, dat overlegt met minister Grapperhaus) óók aangewezen (onder andere): voorgangers, oudsten, diakenen, maar ook bijvoorbeeld medewerkers van het verzorgen van livestreams om diensten digitaal te kunnen uitzenden zonder bezoekers.

De volledige lijst van vitale beroepen die geldt per kerkgenootschap (dus ook voor ABC-gemeenten) is in het bezit van het LT. Alle bedieningsleiders van Parousia ontvangen hierover z.s.m. meer gedetailleerde informatie.


Samenvatting

Tot slot vatten we de actuele besluiten en maatregelen nog even samen:

 • Alle activiteiten van 25 personen of meer gaan sowieso niet door, waaronder de reguliere zondagochtenddiensten;
 • We houden ten minste 1,5 meter afstand;
 • Gemeenteleden worden vrijgelaten om (waar jullie dit zelf mogelijk en/of wenselijk achten) op zondagochtend elkaar in kleine groepjes op te blijven zoeken in kringverband, cleanteamgroep, of andere groep, of – als dit niet lukt of niet past – een dienst op internet mee te maken etc..
 • Men mag bij te beperkte ruimte thuis, na reservering via de website, ook gebruik maken van diverse lokalen in de Uitkijk, zodat men bij elkaar kan komen en toch de 1,5 meter kan borgen. De Grote Zaal is niet beschikbaar (die wordt gebruikt voor de livestreams);
 • Bij activiteiten in de Uitkijk die toevallig gelijktijdig plaats vinden wordt een gezamenlijke oploop in bijvoorbeeld het Atrium vermeden;
 • Als het avondmaal wordt gevierd, gebeurt dit op aangepaste wijze: met kleine bekertjes;
 • We schudden bij activiteiten / bijeenkomsten géén handen meer;
 • We nemen de bekende hygiëne-maatregelen in acht: regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, extra handen wassen bij contact met zieke mensen (voor en na), voldoende gezond eten en een goede nachtrust etc. etc.;
 • Mensen die ziek zijn, of extra vatbaar voor griep etc., worden opgeroepen om waar nodig zelf ook de gebruikelijke extra voorzorgsmaatregelen te treffen - voor henzelf, alsook om besmetting van anderen tegen te gaan. Blijf sowieso thuis bij extra gevoeligheid en/of klachten en houdt de richtlijnen van het RIVM in de gaten.


Houd u de berichtgeving op de website en/of Facebook telkens in de gaten voor aanvullende berichten?

Maar bovenal:
Blijft u bidden voor uzelf en voor elkaar, om standvastig te zijn in de Here, in de vreugde en in de kracht van de Heilige Geest? En vergeet de zieken en eenzamen niet in uw gebed!

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petr. 5:7)

Hartelijke groet,
namens het LeiderschapsTeam,
 
Menno Paats – oudste-voorzitter